ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย (2544 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 ชื่อเรื่อง รายงานการเสนอผลงานวิจัย : การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2544 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี / กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
 พิมพลักษณ์ ปัตตานี : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
 เลขเรียก 326.3 ม56 2544
 รูปเล่ม 274 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents: ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดของประเทศไทย / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
 หมายเหตุ Contents: บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาทร คุระวรรณ
 หมายเหตุ aaสุขภาพจิตของครูในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะทางชายฝั่งทะเลอันดามัน เขตการศึกษา 4 / เทพกร พิทยาภินันท์
 หมายเหตุ aaรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสตูล / สุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด
 หมายเหตุ aaการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปิบผลิวัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
 หมายเหตุ aaหนังตะลุงคณะจรัส ชูชื่น : การศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี / นภดล ทิพยรัตน์
 หมายเหตุ aaการพัฒนาแอกทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจและแอพพลิเคชันฐานข้อมูลเพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ / นพพร เหรียญทอง และพงศกร สุวรรณเดชา
 หมายเหตุ aaความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา / วิชิต เรืองแป้น
 หมายเหตุ aaสารตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำจากแม่น้ำยะหริ่งและแม่น้ำปัตตานี : การศึกษาเบื้องต้น / วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, กัญญารัตน์ สุวรรโณ และประภาพร เรืองช่วย
 หมายเหตุ aaอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุสตรีมุสลิมในจังหวัดสงขลา : ผลกระทบและวิธีการจัดการ / จุรี จอนนุ้ย, ประณีต ส่งวัฒนา และวิภาวี คงอินทร์
 หมายเหตุ aaอายุการเก็บและการปรับปรุงการเซ็ทตัวของกาวน้ำยาง / อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย และเรวดี แต่งเกลี้ยง
 หมายเหตุ aaการกร๊าฟกรดอะคริลิกบนยางโปรตีนต่ำในสภาวะสารละลาย / พิภาภรณ์ กาญจนพิพัฒน์กุล และไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
 หมายเหตุ aaอิทธิพลของสารก่อเจลเสริมต่อการหดตัวและสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติ / สุรศักดิ์ เทพทอง, อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์, เจริญ นาคะสรรค์ และอาซีซัน แกสมาน
 หมายเหตุ aaการวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียมของหินในจังหวัดนราธิวาสด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี / พวงทิพย์ แก้วทับทิม และสมหมาย ช่างเขียน
 หมายเหตุ aaอิทธิพลของคุณภาพน้ำต่อ periphyton ในแม่น้ำปัตตานี ศึกษารายกรณี : พื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา / วิชิต เรืองแป้น
 หมายเหตุ aaเปรียบเทียบวัสดุปลูกบางชนิดในการปลูกผักน้ำในสารละลาย / กฤษฎา จิตสมพงษ์ และมนูญ ศิรินุพงศ์
 หมายเหตุ aaLipid Lowering Effect of Commercial Polmorphex Capsules, an in vitro Study / Viroj Wiwanitkit
 หมายเหตุ aaExpected of Urine Trans, Trans Muconic Level Among Unexposed Healthy Subjects / Viroj Wiwanitkit and Jamsai Suwansaksri
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี --ผลงานวิจัย --การประชุม
 ผู้แต่งร่วม อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
 ผู้แต่งร่วม อาทร คุระวรรณ
 ผู้แต่งร่วม เทพกร พิทยาภินันท์
 ผู้แต่งร่วม สุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด
 ผู้แต่งร่วม พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
 ผู้แต่งร่วม นภดล ทิพยรัตน์
 ผู้แต่งร่วม นพพร เหรียญทอง
 ผู้แต่งร่วม พงศกร สุวรรณเดชา
 ผู้แต่งร่วม วิชิต เรืองแป้น
 ผู้แต่งร่วม วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
 ผู้แต่งร่วม กัญญารัตน์ สุวรรโณ
 ผู้แต่งร่วม ประภาพร เรืองช่วย
 ผู้แต่งร่วม จุรี จอนนุ้ย
 ผู้แต่งร่วม ประณีต ส่งวัฒนา
 ผู้แต่งร่วม วิภาวี คงอินทร์
 ผู้แต่งร่วม อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
 ผู้แต่งร่วม เรวดี แต่งเกลี้ยง
 ผู้แต่งร่วม พิภาภรณ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
 ผู้แต่งร่วม ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
 ผู้แต่งร่วม สุรศักดิ์ เทพทอง
 ผู้แต่งร่วม อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
 ผู้แต่งร่วม เจริญ นาคะสรรค์
 ผู้แต่งร่วม อาซีซัน แกสมาน
 ผู้แต่งร่วม พวงทิพย์ แก้วทับทิม
 ผู้แต่งร่วม สมหมาย ช่างเขียน
 ผู้แต่งร่วม กฤษฎา จิตสมพงษ์
 ผู้แต่งร่วม มนูญ ศิรินุพงศ์
 ผู้แต่งร่วม Viroj Wiwanitkit
 ผู้แต่งร่วม Jamsai Suwansaksri
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบริการการศึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์
 ผู้แต่งนิติบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันราชภัฎยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
326.3 ม56 2544  
  Barcode: 300000003539408
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Bib 13399112653


ULIBM Master site  Copyright 2015. All Rights Reserved.

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0